Hàm thường dùng trong excel


Để sữ dụng tốt các hàm trong excel là một công cụ thuận tiện cho các bạn học kế toán bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong Excel.

Các hàm thường dùng trong Excel kế toán:

Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

      – If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

      – Sumif(range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

      – And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

        Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

      – Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

        Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

Mời bạn tham gia khóa học thực hành kế toán trên excel tại công ty kế toán hà nội

Bài viết liên quan:

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 30% hoc phi